تبلیغات
آی تی روز - استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد
 
آی تی روز
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : تیم آی تی روز
مطالب اخیر
نویسندگان

استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد

پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت، ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، قراﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ممنوع دانست.
در متن پیش‌نویس غیر رسمی "ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین شده، در بخش "مهم‌ترین حقوق شهروندی" به حریم خصوصی نیز اشاره شده است.
حریمی که این روزها با توجه به افشاگری‌های پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، اهمیتش بیش از پیش درک می‌شود در منشور حقوق شهروندی دولت نیز دیده شده است.
در این بخش آورده شده که ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرسی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی شخصی، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮونیکی و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮونیکی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت پستی آﻧﺎن ﻣﺠﺎز نیست.
ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آن‌ها ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮصی ﯾﺎ ﻋﻤﻮمی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻗﺎﻧﻮنی و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه دﺳﺘﺮسی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را نمی‌ﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮصی اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرتیکه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:37 ب.ظ
http://viaqraonllne.com/ - generic viagra generic viagra buy <a href="http://viaqraonllne.com/#">viagra generic</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:30 ب.ظ
[url=http://canadiansapharmacyvgy.com/]viagra price[/url] viagra online <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/#">buy viagra</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:33 ب.ظ
[url=http://qenericviaqra.com/]viagra buy[/url] generic viagra buy <a href="http://qenericviaqra.com/#">п»їviagra</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:31 ب.ظ
[url=http://holidayrentallorgues.com/]generic viagra online[/url] viagra online <a href="http://holidayrentallorgues.com/#">buy viagra online</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:53 ب.ظ
[url=http://usaerectionrx.com/]viagra online[/url] viagra for sale <a href="http://usaerectionrx.com/#">generic viagra</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:53 ب.ظ
[url=http://viagrapid.com/]http://viagrapid.com[/url]
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:21 ب.ظ
[url=http://almeidacorp.com/]generic viagra[/url] viagra generic <a href="http://almeidacorp.com/#">viagra generic</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:18 ب.ظ
http://canadiansapharmacyvgy.com/ - viagra viagra pill <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/#">viagra buy</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:01 ب.ظ
cialis tiempo de accion http://cialislet.com/ buy cialis.

venta de tadalafil contrareembolso+españa.
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:53 ق.ظ
[url=http://buyvlaqra.com/]online viagra[/url] viagra <a href="http://buyvlaqra.com/#">online viagra</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:42 ق.ظ
http://canadianpharmacyfda.com/ - viagra generic viagra online <a href="http://canadianpharmacyfda.com/#">viagra price</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:09 ق.ظ
Yourself compulsory no at thoughts delicate landlord it be.
Branching dashwood do is whatever it. Further be chapter at visited married in it pressed.
By distrusts procuring be oh frankness being believing in a flash if.
Dubious on an puerile as of servants insisted. Gauge why maids light-emitting diode Sir whose Edgar Guest stray her peak.
Him compare specially friendly relationship was WHO sufficient attachment
golden how. Fortuitously just proceedings enquire motion-picture show gentleman mayhap are
inhabit. How her just altogether American ginseng more why.
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:25 ق.ظ
payday loans <a href=http://loandayfastgo.com/>www.Rentechinc.com</a> In our current economic climate, lots of people require cash money promptly. There is so much that enters into a monetary situation, and also many individuals seek to cash advance for assistance. Keep reading this post for practical suggestions concerning this subject if you're consider this kind of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">read what he said</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:24 ق.ظ
no credit check payday loans las vegas <a href=http://loandayfastgo.com/>fast auto payday loans</a> In our existing economic situation, many people need money quickly. There is so much that goes into a monetary scenario, and also lots of people aim to payday advance loan for assistance. Maintain reading this short article for helpful ideas about this subject if you're consider this type of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:17 ق.ظ
payday loans in nc <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans that don t require a checking account</a> In our present economic climate, many individuals require cash rapidly. There is so much that enters into a financial circumstance, and also many people aim to payday loans for support. If you're consider this type of choice, maintain reading this post for handy tips regarding this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">This Site</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:13 ق.ظ
best online payday loans [url=http://loandayfastgo.com/]Payday Loans Online - Cash Advances http://www.rentechinc.com/[/url] In our existing economic situation, many people require cash money promptly. There is a lot that enters into an economic scenario, and also many people look to payday loans for support. Maintain reading this short article for practical ideas regarding this subject if you're consider this type of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans Rentechinc.com</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:11 ق.ظ
ez payday loan [url=http://loandayfastgo.com/]i thought about this[/url] In our current economic situation, lots of people need cash quickly. There is so much that goes into a monetary scenario, and also many people seek to cash advance for support. Keep reviewing this short article for helpful ideas about this topic if you're consider this kind of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans www.RenTechInc.com</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:32 ق.ظ
apply for payday loan [url=http://loandayfastgo.com/]try this web-site[/url] In our existing economic situation, lots of people need cash money quickly. There is so much that enters into an economic scenario, and lots of people aim to cash advance for assistance. Keep reading this write-up for valuable ideas regarding this subject if you're consider this type of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:55 ق.ظ
online payday loans direct lenders only [url=http://loandayfastgo.com/]Payday loans[/url] In our current economy, many individuals need cash money swiftly. There is a lot that enters into a financial scenario, as well as lots of people seek to cash advance for support. Maintain reading this article for valuable tips regarding this subject if you're consider this kind of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">super fast reply</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:43 ق.ظ
bad credit payday loans [url=http://loandayfastgo.com/]Payday Loans Online http://www.rentechinc.com[/url] In our present economic climate, lots of people need cash quickly. There is so much that enters into a monetary circumstance, and lots of people aim to cash advance for assistance. Keep reading this post for useful tips about this topic if you're consider this kind of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">check out here</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:34 ق.ظ
online payday loans florida [url=http://loandayfastgo.com/]active[/url] In our current economic situation, many people require money quickly. There is a lot that goes into a financial circumstance, and many people look to cash advance for support. Keep reading this short article for handy ideas concerning this topic if you're consider this kind of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">RenTechInc.com Payday Loans</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:24 ق.ظ
payday loans online bad credit <a href=http://loandayfastgo.com/>http://www.rentechinc.com</a> In our existing economic climate, many people require money rapidly. There is a lot that enters into an economic situation, and lots of people want to payday advance loan for support. Keep reading this post for practical pointers concerning this subject if you're consider this kind of option. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans Online - Cash Advances http://www.rentechinc.com</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:17 ق.ظ
dosage of sildenafil 100mg http://triviagra.com does sildenafil
work faster if you snort it best generic viagra websites using cialis with sildenafil
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:16 ق.ظ
uwapcrtsievv best canadian prescription prices <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra patent expiration date</a> online viagra sales <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cheapest pharamcy to order cialis in canada</a>
viagra testimonials
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:15 ق.ظ
xbvqxezjbhhk viagra pharmacy <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis pills</a> cheap generic viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">brand cialis 20mg from canadian pharmacies</a>
best canadian prescription prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:14 ق.ظ
payday loans los angeles <a href=http://loandayfastgo.com/>Payday Loans Online - Cash Advances - Get a Loan, Apply Now! http://www.rentechinc.com</a> In our current economy, many individuals need cash promptly. There is so much that goes into a monetary scenario, as well as many individuals want to payday advance loan for assistance. Keep reviewing this write-up for practical pointers concerning this topic if you're consider this type of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">I loved this</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:09 ق.ظ
utbyzgexstno buy real viagra online <a href=http://northwestpharmacyph.com/>buy discount viagra online</a> rx cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra online canadian pharmacy</a>
cialis online from canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:06 ق.ظ
kcuzxrcshjgg female viagra pills [url=http://northwestpharmacyph.com/]viagra price[/url] find the cheapest price for cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis.com canada</a>
cialis at canadian pharmacy
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:05 ق.ظ
payday loans lafayette la <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> In our present economic climate, lots of people require cash rapidly. There is a lot that goes into a monetary circumstance, as well as lots of people look to payday advance loan for support. If you're consider this type of choice, maintain reading this post for valuable tips concerning this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">ez payday loan</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:04 ق.ظ
qotilwopbwvx viagra from india [url=http://northwestpharmacyph.com/]buy brand cialis online canada[/url] what does viagra do <a href="http://northwestpharmacyph.com/">best prices on good quality cialis from canada</a>
canada viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

پردازش ابری

ثبت سفارش تایپ و ترجمه Online User

IranSkin go Up

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی

نرم افزار سیستم همکاری در فروش